Jurismi
Tiesā advokāts: - Cienījamie piesēdētāji, nedrīkst aizmirst, ka tā ir pati elementārākā zādzība... Tiesājamā: - Ņi figa sebe elementāra!!! Pamēģini pats kādreiz kaut ko nozagt, un tad saki, ka vienkārša.
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi
ACTA (Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums)(1)
Raksts lasīts 8591 reizes. Sadaļa Starptautiskās tiesības
ACTA teksts latviski

Viltošanas novēršanas TIRDZNIECĪBAS NOLĪGUMS
STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN TĀS DALĪBVALSTĪM,
AUSTRĀLIJU, KANĀDU, JAPĀNU, KOREJAS REPUBLIKU,
MEKSIKAS SAVIENOTAJĀM VALSTĪM, MAROKAS KARALISTI,
JAUNZĒLANDI, SINGAPŪRAS REPUBLIKU, ŠVEICES KONFEDERĀCIJU
UN AMERIKAS SAVIENOTAJĀM VALSTĪM


LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES,

NORĀDOT, ka intelektuālā īpašuma tiesību efektīva īstenošana ir ļoti svarīga, lai visās nozarēs un pasaulē saglabātu ekonomikas izaugsmi;

PAPILDUS NORĀDOT, ka viltoto un pirātisko preču izplatīšana, kā arī pakalpojumi, kuros izplata nelikumīgu materiālu, apdraud likumīgu tirdzniecību un pasaules ekonomikas ilgtspējīgu attīstību, rada būtiskus finansiālus zaudējumus tiesību īpašniekiem un likumīgiem uzņēmumiem, kā arīĀ — dažos gadījumosĀ — nodrošina ieņēmumus organizētajai noziedzībai un citādi apdraud sabiedrību;

VĒLOTIES apkarot šādu izplatīšanu, uzlabojot starptautisko sadarbību un padarot efektīvāku starptautisko īstenošanu;

PAREDZOT nodrošināt efektīvus un piemērotus līdzekļus, kas papildina TRIPS līgumu, lai īstenotu intelektuālā īpašuma tiesības, ņemot vērā savu attiecīgo tiesību sistēmu un prakšu atšķirības;

VĒLOTIES nodrošināt, lai intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanas pasākumi un procedūras pašas nekļūst par likumīgas tirdzniecības ierobežojumiem;

VĒLOTIES risināt intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu problēmu - tostarp saistībā ar pārkāpumiem, kas notiek digitālajā vidē - jo īpaši attiecībā uz autortiesībām vai blakustiesībām, līdzsvarojot attiecīgo tiesību īpašnieku, pakalpojumu sniedzēju un lietotāju tiesības un intereses;

VĒLOTIES veicināt sadarbību starp pakalpojumu sniedzējiem un tiesību īpašniekiem, lai novērstu attiecīgos pārkāpumus digitālajā vidē;

VĒLOTIES, lai šis nolīgums atbalstītu starptautisko īstenošanas darbu un sadarbību, ko īsteno attiecīgajās starptautiskajās organizācijās;

ATZĪSTOT principus, kas noteikti Dohas Deklarācijā par TRIPS līgumu un sabiedrības veselību, kuru pieņēma 2001.Ā gada 14.Ā novembrī Ceturtajā PTO ministru konferencē,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.


IĀ NODAĻA

SĀKUMA NOTEIKUMI UN VISPĀRĪGAS DEFINĪCIJAS

1.Ā IEDAĻA

SĀKUMA NOTEIKUMI

1.Ā PANTS

Saistība ar citiem nolīgumiem

Nekas šajā nolīgumā nav atkāpe no Puses saistībām attiecībā pret jebkuru citu Pusi saskaņā ar spēkā esošiem nolīgumiem, tostarp TRIPS līgumu.

2.Ā PANTS

Pienākumu būtība un darbības joma

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse īsteno šā nolīguma noteikumus. Puse var savos tiesību aktos ieviest plašāku intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu, nekā paredzēts šajā nolīgumā, ja šāda īstenošana nav pretrunā šā nolīguma noteikumiem. Katra Puse atbilstīgi savai tiesību sistēmai un praksei var brīvi noteikt piemērotu metodi šā nolīguma noteikumu ieviešanai.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Nekas šajā nolīgumā neuzliek saistības attiecībā uz resursu sadali starp intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu un tiesībaizsardzību kopumā.

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  TRIPS līguma IĀ daļā, jo īpaši 7. un 8.Ā pantā, noteiktos mērķus un principus mutatis mutandis attiecina uz šo nolīgumu.

3.Ā PANTS

Saistība ar standartiem, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību
pieejamību un piemērošanas jomu

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Šis nolīgums neskar tos noteikumus Puses tiesību aktos, kuri reglamentē intelektuālā īpašuma tiesību pieejamību, iegūšanu, piemērošanas jomu un saglabāšanu.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Šis nolīgums Pusei neuzliek saistības piemērot pasākumus, ja intelektuālā īpašuma tiesības neaizsargā saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem.

4.Ā PANTS

Privātums un informācijas izpaušana

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Nekas šajā nolīgumā neparedz, ka Pusei ir jāizpauž:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  informācija, kuras izpaušana būtu pretrunā tās tiesību aktiem, tostarp tiesību aktiem, kas aizsargā privātuma tiesības, vai starptautiskiem nolīgumiem, kuros šī Puse ir līgumslēdzēja puse;

b)Ā Ā Ā Ā Ā  konfidenciāla informācija, kuras izpaušana traucētu tiesībaizsardzību vai citādi būtu pretrunā sabiedrības interesēm;

c)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  konfidenciāla informācija, kuras izpaušana skartu konkrētuĀ valsts vai privātu uzņēmumu likumīgās komercintereses.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Kad Puse sniedz rakstisku informāciju saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem, tā Puse, kura šo informāciju saņem, ievērojot savus tiesību aktus un praksi, atturas no šīs informācijas izpaušanas vai izmantošanas mērķim, kam šī informācija nav sniegta, izņemot ar tās Puses, kura informāciju sniedz, iepriekšēju piekrišanu.

2.Ā IEDAĻA

VISPĀRĪGAS DEFINĪCIJAS

5.Ā PANTS

Vispārīgas definīcijas

Šajā nolīgumā, ja vien nav norādīts citādi:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  ACTAĀ irĀ Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums;

b)Ā Ā Ā Ā Ā  komitejaĀ irĀ ACTA komiteja, kas izveidota saskaņā ar VĀ nodaļu (Institucionālie pasākumi);

c)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  kompetentās iestādesĀ ir atbilstīgās tiesu, administratīvās un tiesībaizsardzības iestādes saskaņā ar Puses tiesību aktiem;

d)Ā Ā Ā Ā Ā  preces ar viltotām preču zīmēmĀ irĀ jebkuras preces, arī iepakojums, kam bez atļaujas ir izmantota preču zīme, kura ir identiska preču zīmei, kas likumīgi reģistrēta attiecībā uz šādām precēm, vai kuras būtiskākos aspektus nevar atšķirt no šādas preču zīmes un kura tādējādi pārkāpj attiecīgās preču zīmes īpašnieka tiesības, ko paredz tās valsts tiesību akti, kurā piemēro IIĀ nodaļā (Tiesiskais regulējums intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanai) paredzētās procedūras;

e)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  valstsĀ irĀ saprotams kā termins ar tādu pašu nozīmi, kāda noteikta PTO līguma paskaidrojuma rakstā;

f)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  muitas tranzītsĀ irĀ muitas procedūra, kādā preces muitas kontrolē tiek pārvadātas no vienas muitas iestādes uz otru;

g)Ā Ā Ā Ā Ā  dienasĀ irĀ kalendārās dienas;

h)Ā Ā Ā Ā Ā  intelektuālais īpašumsĀ irĀ visas intelektuālā īpašuma kategorijas, kam piemēro TRIPSĀ līguma IIĀ daļas 1. līdz 7.Ā iedaļu;

i)Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  tranzīta precesĀ irĀ preces muitas tranzītā vai pārkraušanā;

j)Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  personaĀ irĀ fiziska vai juridiska persona;

k)Ā Ā Ā Ā Ā  pirātiskas autortiesību precesĀ irĀ jebkuras preces, kas ir kopijas, kuras izgatavotas bez tiesību īpašnieka piekrišanas vai tiesību īpašnieka attiecīgi pilnvarotas personas piekrišanas valstī, kur preces ražotas, un kuras ir izgatavotas tieši vai netieši no kāda izstrādājuma, ja šādas kopijas izgatavošana radītu autortiesību vai blakustiesību pārkāpumu saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā piemēro IIĀ nodaļā (Tiesiskais regulējums intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanai) paredzētās procedūras;

l)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  tiesību īpašnieksĀ ir federācija vai asociācija, kuras tiesiskais statuss ļauj aizstāvēt tiesības intelektuālā īpašuma jomā;

m)Ā Ā Ā Ā  teritorijaĀ IIĀ nodaļas (Tiesiskais regulējums intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanai) 3.Ā iedaļas (Pasākumi pie robežām) nolūkos ir Puses muitas teritorija un visas brīvās zonas[1];

n)Ā Ā Ā Ā Ā  pārkraušanaĀ irĀ muitas procedūra, kādā preces muitas kontrolē tiek pārvietotas no importēšanas transportlīdzekļa uz eksportēšanas transportlīdzekli vienas tādas muitas iestādes teritorijā, kas ir gan importēšanas, gan eksportēšanas iestāde;

o)Ā Ā Ā Ā Ā  TRIPS līgumsĀ ir Līgums par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem ir PTO līguma 1.CĀ pielikumā;

p)Ā Ā Ā Ā Ā  PTOĀ irĀ Pasaules Tirdzniecības organizācija;

q)Ā Ā Ā Ā Ā  PTO līgumsĀ irĀ 1994.Ā gada 15.Ā aprīļa Marakešas Līgums par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu.

II NODAĻA

TIESISKAIS REGULĒJUMS INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA
TIESĪBU ĪSTENOŠANAI

1.Ā IEDAĻA

VISPĀRĪGĀS SAISTĪBAS

6.Ā PANTS

Vispārīgās saistības attiecībā uz īstenošanu

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse nodrošina, ka tās tiesību aktos ir paredzētas īstenošanas procedūras, lai būtu iespējama efektīva rīcība pret jebkādu šajā nolīgumā ietverto intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, tostarp steidzami tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kuru uzdevums ir novērst jebkādus pārkāpumus, un tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas attur no turpmākiem pārkāpumiem. Šīs procedūras piemēro tā, lai izvairītos no ierobežojumu radīšanas likumīgai tirdzniecībai un nodrošinātu aizsardzības līdzekļus pret to ļaunprātīgu izmantošanu.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Procedūras, ko pieņem, patur spēkā vai piemēro šīs nodaļas noteikumu īstenošanas nolūkā, ir godīgas un taisnīgas, kā arī nodrošina pienācīgu aizsardzību to dalībnieku tiesībām, kam šīs procedūras piemēro. Tās nav nevajadzīgi sarežģītas vai dārgas, tās nenosaka nepamatotus termiņus un nerada neattaisnotu aizkavēšanos.

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Īstenojot šīs nodaļas noteikumus, katra Puse ņem vērā vajadzību nodrošināt samērīgumu starp pārkāpuma nopietnību, trešo personu interesēm un piemērojamiem pasākumiem, tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un sankcijām.

4.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Neviens šīs nodaļas noteikums netiek uzskatīts par tādu, kas paredz, ka Pusei ir jānosaka, ka tās amatpersonas ir atbildīgas par darbībām, ko tās veic, pildot savus darba pienākumus.

2.Ā IEDAĻA

CIVILTIESISKĀ ĪSTENOŠANA[2]

7.Ā PANTS

Civiltiesisko procedūru pieejamība

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse rada iespējas tiesību īpašniekiem izmantot civiltiesiskās procedūras attiecībā uz jebkādu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu, kā norādīts šajā iedaļā.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Ciktāl ar konkrēto lietu saistīto administratīvo procedūru rezultātā var noteikt jebkādu civiltiesiskās aizsardzības līdzekli, katra Puse nodrošina, ka šādas procedūras atbilst principiem, kas pēc būtības ir līdzvērtīgi šajā iedaļā noteiktajiem principiem.

8.Ā PANTS

Rīkojumi

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse nodrošina, ka civiltiesiskajās procedūrās saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu tās tiesu iestādes ir pilnvarotas izdot rīkojumu konkrētai Pusei atturēties no pārkāpuma un, inter alia, rīkojumu šai Pusei vai, vajadzības gadījumā, trešai personai, kura ir attiecīgās tiesu iestādes jurisdikcijā, novērst tādu preču, kas saistītas ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, iekļūšanu tirdzniecības apritē.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Neatkarīgi no pārējiem šīs iedaļas noteikumiem Puse var ierobežot aizsardzības līdzekļus, kas pieejami gadījumos, kad aizsargātos elementus bez īpašnieka atļaujas izmanto valdības vai valdības pilnvarotas trešās personas, paredzot tikai atlīdzības izmaksāšanu, ar nosacījumu, ka šī Puse atbilst TRIPSĀ līguma IIĀ daļas noteikumiem, kuros īpaši paredzēta šāda izmantošana. Citos gadījumos piemēro šajā iedaļā paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus vai, ja tie neatbilst Puses tiesību aktiem, ir pieejami paskaidrojoši spriedumi un atbilstīga kompensācija.

9.Ā PANTS

Zaudējumi

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse nodrošina, ka civiltiesiskajās procedūrās saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu tās tiesu iestādes ir pilnvarotas likt pārkāpējam, kas ir apzināti iesaistījies pārkāpumā vai kam to vajadzēja apzināties, atlīdzināt tiesību īpašniekam zaudējumus tādā mērā, kurš atbilst tiesību īpašniekam pārkāpuma rezultātā nodarītajam kaitējumam. Nosakot intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma radīto zaudējumu apjomu, Puses tiesu iestādes ir pilnvarotas, inter alia, apsvērt jebkuru likumīgu vērtības norādīšanas līdzekli, ko iesniedz tiesību īpašnieks un kas var ietvert zaudēto peļņu, ar pārkāpumu saistīto preču vai pakalpojumu vērtību, kura noteikta saskaņā ar tirgus cenu, vai ieteicamo mazumtirdzniecības cenu.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Vismaz autortiesību vai blakustiesību pārkāpuma, kā arī preču zīmes viltojuma gadījumā katra Puse nodrošina, ka civiltiesiskajās procedūrās tās tiesu iestādes ir pilnvarotas likt pārkāpējam izmaksāt tiesību īpašniekam pārkāpēja peļņu, kas attiecināma uz šo pārkāpumu. Puse var pieņemt, ka šī peļņa atbilst 1.Ā punktā minēto zaudējumu apjomam.

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Vismaz attiecībā uz tādu autortiesību vai blakustiesību pārkāpumu, ar ko aizsargā darbus, fonogrammas un izpildījumus, kā arī preču zīmes viltojuma gadījumā katra Puse arī izveido vai saglabā sistēmu, kura paredz vienu vai vairākus no turpmāk nosauktajiem elementiem:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  iepriekš noteiktus zaudējumus; vai

b)Ā Ā Ā Ā Ā  pieņēmumus[3] zaudējumu apjoma noteikšanai pietiekamā apmērā, lai kompensētu tiesību īpašniekam ar pārkāpumu nodarīto kaitējumu; vai

c)Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  vismaz attiecībā uz autortiesībāmĀ — papildu zaudējumus.

4.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Ja Puse paredz 3.Ā punkta a)Ā apakšpunktā minēto tiesiskās aizsardzības līdzekli vai 3.Ā punkta b)Ā apakšpunktā minētos pieņēmumus, tā nodrošina, ka vai nu tās tiesu iestādēm, vai tiesību īpašniekam ir tiesības izvēlēties šādu tiesiskās aizsardzības līdzekli vai pieņēmumus kā alternatīvu 1. un 2.Ā punktā minētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

5.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse nodrošina, ka tās tiesu iestādes vajadzības gadījumā ir pilnvarotasĀ —Ā pēc civiltiesisko procedūru pabeigšanas par vismaz autortiesību vai blakustiesību, vai preču zīmju pārkāpumuĀ — likt, lai uzvarējusī puse saņem zaudējušās puses maksājumu par tiesas izmaksām vai maksu, kā arī atbilstīgu advokāta maksu un jebkādus citus izdevumus, ko paredz saskaņā ar šīs Puses tiesību aktiem.

10.Ā PANTS

Citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Vismaz attiecībā uz pirātiskām autortiesību precēm un precēm ar viltotām preču zīmēm katra Puse nodrošina, ka civiltiesiskajās procedūrās tās tiesu iestādes ir pilnvarotas pēc tiesību īpašnieka pieprasījuma likt iznīcināt šādas pārkāpuma preces, izņemot ārkārtas gadījumos, bez jebkādas kompensācijas.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Turklāt katra Puse nodrošina, ka tās tiesu iestādes ir pilnvarotas likt iznīcināt materiālus un darbarīkus, kas galvenokārt izmantoti šādu pārkāpuma preču ražošanai vai izgatavošanai, vai atbrīvoties no tiem ārpus tirdzniecības apritesĀ bez nepamatotas kavēšanās un bez kompensācijasĀ —Ā tā, lai maksimāli samazinātu turpmāku pārkāpumu risku.

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Puse var paredzēt, ka šajā pantā izklāstītie tiesiskās aizsardzības līdzekļi jāapmaksā pārkāpējam.

11.Ā PANTS

Ar pārkāpumu saistīta informācija

Neskarot savus tiesību aktus, kas reglamentē priekšrocības, informācijas avotu konfidencialitātes aizsardzību vai personas datu apstrādi, katra Puse nodrošina, ka civiltiesiskajās procedūrās saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu tās tiesu iestādes ir pilnvarotas pēc tiesību īpašnieka pamatota pieprasījuma likt pārkāpējam vai,Ā alternatīvi, iespējamajam pārkāpējam sniegt tiesību īpašniekam vai tiesu iestādēmĀ —Ā vismaz pierādījumu vākšanas nolūkāĀ —Ā attiecīgo pārkāpēja vai iespējamā pārkāpēja rīcībā vai kontrolē esošo informāciju, kā paredzēts Puses piemērojamajos normatīvajos aktos. Šāda informācija var ietvert informāciju attiecībā uz jebkuru personu, kas iesaistīta jebkurā no pārkāpuma vai iespējamā pārkāpuma aspektiem, un attiecībā uz pārkāpumā vai iespējamā pārkāpumā iesaistīto preču vai pakalpojumu ražošanas līdzekļiem vai izplatīšanas kanāliem, tostarp to trešo personu identificēšanu, kuras, iespējams, ir iesaistītas šādu preču vai pakalpojumu ražošanā vai izplatīšanā, un uz izplatīšanas kanāliem.

12.Ā PANTS

Pagaidu pasākumi

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse nodrošina, ka tās tiesu iestādes ir pilnvarotas piemērot tūlītējus un efektīvus pagaidu pasākumus:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  pret pusi vai vajadzības gadījumā trešo personu, kura ir attiecīgās tiesu iestādes jurisdikcijā, lai novērstu jebkādu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu un jo īpaši lai novērstu tādu preču iekļūšanu tirdzniecības apritē, kas saistītas ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu;

b)Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  lai saglabātu atbilstošus pierādījumus attiecībā uz iespējamo pārkāpumu.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse nodrošina, ka tās tiesu iestādes ir pilnvarotas vajadzības gadījumā pieņemt pagaidu pasākumus inaudita altera parte, jo īpaši, ja jebkāds kavējums, visticamāk, radīs neatgriezenisku kaitējumu tiesību īpašniekam vai ja pastāv pierādāms risks, ka tiek iznīcināti pierādījumi. Procedūrās, ko īsteno inaudita altera parte, katra Puse savām tiesu iestādēm nodrošina pilnvaras ātri rīkoties saistībā ar pieprasījumiem pieņemt pagaidu pasākumus un pieņemt lēmumu bez pārmērīgas kavēšanās.

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Vismaz autortiesību vai blakustiesību pārkāpuma un preču zīmes viltojuma gadījumā katra Puse nodrošina, ka civiltiesiskajās procedūrās tās tiesu iestādes ir pilnvarotas likt apķīlāt vai arestēt aizdomīgās preces un ar pārkāpumu saistītos materiālus un darbarīkus, kā arī,Ā vismaz attiecībā uz viltotām preču zīmēm, dokumentārus pierādījumus (vai nu to oriģinālus, vai kopijas), kas attiecas uz pārkāpumu.

4.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse nodrošina, ka tās tiesu iestādes ir pilnvarotas pieprasīt pieteikuma iesniedzējam saistībā ar pagaidu pasākumiem sniegt jebkādus saprātīgi pieejamus pierādījumus, lai tiesu iestādes varētu pietiekami pārliecināties, ka tiek pārkāptas vai tiks pārkāptas pieteikuma iesniedzēja tiesības, un likt pieteikuma iesniedzējam sniegt nodrošinājumu vai līdzvērtīgu garantiju, kas ir pietiekama, lai aizsargātu atbildētāju un novērstu ļaunprātīgu izmantošanu. Šāds nodrošinājums vai līdzvērtīga garantija nevar bez iemesla atturēt no šo pagaidu pasākumu procedūru izmantošanas.

5.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Ja pagaidu pasākumi tiek atcelti vai ja tie zaudē spēku pieteikuma iesniedzēja darbības vai bezdarbības dēļ, vai ja vēlākā posmā tiek atklāts, ka intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums nav noticis, tiesu iestādes pēc atbildētaja pieprasījuma ir pilnvarotas likt pieteikuma iesniedzējam nodrošināt atbildētājam atbilstīgu kompensāciju par jebkādu kaitējumu, ko šādi pasākumi ir radījuši.

3.Ā IEDAĻA

PASĀKUMI PIE ROBEŽĀM[4], [5]

13.Ā PANTS

Pasākumu pie robežām darbības joma[6]

Atbilstīgi nodrošinot intelektuālā īpašuma tiesību efektīvu īstenošanu pie robežām saskaņā ar savu iekšzemes intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sistēmu, kā arī neskarot TRIPS līguma prasības, Pusei tās būtu jāīsteno tā, lai nebūtu nepamatotas diskriminācijas starp intelektuālā īpašuma tiesībām un lai neradītu ierobežojumus likumīgai tirdzniecībai.

14.Ā PANTS

Nelieli sūtījumi un personīgā bagāža

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse šīs iedaļas piemērošanas jomā ietver komerciāla rakstura preces nelielos sūtījumos.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Puse šīs iedaļas piemērošanas jomā var neietvert nelielus preču daudzumus, kam nav komerciāls raksturs un kas atrodas ceļotāju personīgajā bagāžā.


15.Ā PANTS

Informācija, ko sniedz tiesību īpašnieks

Katra Puse ļauj savām kompetentajām iestādēm pieprasīt tiesību īpašniekam sniegt attiecīgu informāciju, lai palīdzētu kompetentajām iestādēm īstenot šajā iedaļā minētos pasākumus pie robežām. Puse var arī atļaut tiesību īpašniekam sniegt attiecīgu informāciju savām kompetentajām iestādēm.

16.Ā PANTS

Pasākumi pie robežām

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse pieņem vai patur spēkā procedūras attiecībā uz importa un eksporta pārvadājumiem, un saskaņā ar šīm procedūrām:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  tās muitas iestādes var pēc savas iniciatīvas rīkoties, lai pārtrauktu aizdomīgu preču ielaišanu; un

b)Ā Ā Ā Ā Ā  vajadzības gadījumā tiesību īpašnieks var pieprasīt tās kompetentajām iestādēm pārtraukt aizdomīgu preču ielaišanu.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Puse var pieņemt vai paturēt spēkā procedūras attiecībā uz aizdomīgām tranzīta precēm vai citās situācijās, kad precēm veic muitas kontroli, un atbilstoši šīm procedūrām:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  tās muitas iestādes var pēc savas iniciatīvas rīkoties, lai pārtrauktu aizdomīgu preču ielaišanu vai aizturēt tās; un

b)Ā Ā Ā Ā Ā  vajadzības gadījumā tiesību īpašnieks var pieprasīt tās kompetentajām iestādēm pārtraukt aizdomīgu preču ielaišanu vai aizturēt tās.

17.Ā PANTS

Tiesību īpašnieka pieteikums

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse nodrošina, ka tās kompetentās iestādes pieprasa tiesību īpašniekam, kas pieprasa 16.Ā panta (Pasākumi pie robežām) 1.Ā punkta b) apakšpunktā un 2.Ā punkta b)Ā apakšpunktā aprakstītās procedūras, sniegt pietiekamus pierādījumus, lai kompetentā iestāde varētu pārliecināties, ka saskaņā ar Puses, kura paredz procedūras, tiesību aktiem pirmšķietami pastāv pārkāpums attiecībā uz tiesību īpašnieka intelektuālā īpašuma tiesībām, un sniegt pietiekamu informāciju, par ko var pamatoti uzskatīt, ka tā ir tiesību īpašnieka rīcībā, lai aizdomīgās preces būtu pienācīgi atpazīstamas kompetentajām iestādēm. Prasība sniegt pietiekamu informāciju nevar bez iemesla atturēt no 16.Ā panta (Pasākumi pie robežām) 1.Ā punkta b) apakšpunktā un 2.Ā punkta b)Ā apakšpunktā aprakstīto procedūru piemērošanas.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse paredz pieteikumus jebkādu aizdomīgu preču[7], kam tās teritorijā veic muitas kontroli, ielaišanas pārtraukšanu vai to aizturēšanu. Puse var paredzēt, ka šādi pieteikumi attiecas uz vairākiem pārvadājumiem. Puse var paredzēt, ka pēc tiesību īpašnieka pieprasījuma pieteikumu apturēt aizdomīgu preču ielaišanu vai tās aizturēt var piemērot konkrētiem iebraukšanas vai izbraukšanas punktiem, kur īsteno muitas kontroli.

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse nodrošina, ka tās kompetentās iestādes informē pieteikuma iesniedzēju saprātīgā laikposmā par to, vai tās ir pieteikumu pieņēmušas. Ja tās kompetentās iestādes ir pieņēmušas pieteikumu, tās arī informē pieteikuma iesniedzēju par pieteikuma derīguma termiņu.

4.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Puses var paredzēt, ka tās kompetentās iestādes ir pilnvarotas pieteikumu noraidīt, apturēt vai anulēt, ja pieteikuma iesniedzējs ir ļaunprātīgi izmantojis 16.Ā panta (Pasākumi pie robežām) 1.Ā punkta b) apakšpunktā un 2.Ā punkta b)Ā apakšpunktā aprakstītās procedūras vai ja ir pamatots iemesls.

18.Ā PANTS

Nodrošinājums vai līdzvērtīgas garantijas

Katra Puse nodrošina, ka tās kompetentās iestādes ir pilnvarotas pieprasīt tiesību īpašniekam, kas pieprasa 16.Ā panta (Pasākumi pie robežām) 1.Ā punkta b) apakšpunktā un 2.Ā punkta b)Ā apakšpunktā aprakstītās procedūras, sniegt pamatotu nodrošinājumu vai līdzvērtīgas garantijas, kas ir pietiekamas, lai aizsargātu atbildētāju un kompetentās iestādes un novērstu ļaunprātīgu izmantošanu. Katra Puse nodrošina, ka šāds nodrošinājums vai līdzvērtīgas garantijas bez iemesla neattur no šo procedūru izmantošanas. Puse var paredzēt, ka šāds nodrošinājums var būt tāds, kam jānodrošina atbildētaja aizsardzība pret jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kurus radījusi preču ielaišanas pārtraukšana vai to aizturēšana, ja kompetentās iestādes nosaka, ka preces nav iesaistītas pārkāpumā. Puse varĀ —Ā tikai ārkārtas gadījumos vai saskaņā ar tiesas rīkojumuĀ —Ā atļaut atbildētājam saņemt aizdomīgās preces, ja atbildētājs sniedz galvojumu vai citu nodrošinājumu.

19.Ā PANTS

Pārkāpuma konstatēšana

Katra Puse pieņem vai patur spēkā procedūras, ar kurām kompetentās iestādes var saprātīgā laikposmā pēc 16.Ā pantā (Pasākumi pie robežām) aprakstīto procedūru piemērošanas konstatēt, vai aizdomīgās preces ir intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums.

20.Ā PANTS

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse nodrošina, ka tās kompetentās iestādes ir pilnvarotas likt iznīcināt preces pēc tam, kad saskaņā ar 19.Ā pantu (Pārkāpuma noteikšana) ir noteikts, ka tās ir pārkāpuma preces. Ja šādas preces netiek iznīcinātas, katra Puse nodrošina, ka, izņemot ārkārtas gadījumus, no šādām precēm atbrīvojas ārpus tirdzniecības aprites tā, lai izvairītos no kaitējuma nodarīšanas tiesību īpašniekam.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Attiecībā uz precēm ar viltotām preču zīmēm nepietiek ar nelikumīgi izvietotas preču zīmes noņemšanu, lai atļautu preču ielaišanu tirdzniecības apritē, izņemot ārkārtas gadījumus.

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse var nodrošināt, ka tās kompetentās iestādes ir pilnvarotas piemērot administratīvas sankcijas pēc tam, kad saskaņā ar 19.Ā pantu (Pārkāpuma noteikšana) ir noteikts, ka preces ir pārkāpuma preces.

21.Ā PANTS

Maksas par pakalpojumiem

Katra Puse nodrošina, ka jebkādu pieteikuma maksu, glabāšanas maksu vai iznīcināšanas maksu, kas jānosaka tās kompetentajām iestādēm saistībā ar šajā iedaļā aprakstītajām procedūrām, neizmanto, lai bez iemesla atturētu no šo procedūru izmantošanas.

22.Ā PANTS

Informācijas izpaušana

Neskarot Puses tiesību aktus, kas attiecas uz privātumu vai informācijas konfidencialitāti:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Puse var pilnvarot savas kompetentās iestādes sniegt tiesību īpašniekam informāciju par konkrētiem preču pārvadājumiem, tostarp preču aprakstu un ziņas par daudzumu, lai palīdzētu noteikt pārkāpuma preces;

b)Ā Ā Ā Ā Ā  Puse var pilnvarot savas kompetentās iestādes sniegt tiesību īpašniekam informāciju par precēm, tostarp, bet ne tikai, par preču aprakstu un daudzumu, nosūtītāja, importētāja, eksportētāja vai saņēmēja vārdu un adresi, kā arī, ja zināms, preču izcelsmes valsti, preču ražotāja vārdu un adresi, lai sekmētu 19.Ā pantā (Pārkāpuma noteikšana) minēto noteikšanu;

c)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  ja vien Puse nav pilnvarojusi savas kompetentās iestādes saskaņā ar b)Ā apakšpunktā izklāstīto, vismaz importētu preču gadījumā, ja tās kompetentās iestādes ir apķīlājušas aizdomīgas preces vaiĀ —Ā alternatīviĀ —Ā saskaņā ar 19.Ā pantu (Pārkāpuma konstatēšana) konstatējušas, ka tās ir pārkāpuma preces, Puse pilnvaro savas kompetentās iestādes trīsdesmit dienās[8] pēc apķīlāšanas vai pārkāpuma konstatēšanas tiesību īpašniekam sniegt informāciju par šādām precēm, tostarp, bet ne tikai, preču aprakstu un ziņas par daudzumu, nosūtītāja, importētāja, eksportētāja vai saņēmēja vārdu un adresi, kā arī, ja zināms, preču izcelsmes valsti, preču ražotāja vārdu un adresi.

4.Ā IEDAĻA

KRIMINĀLTIESISKĀ ĪSTENOŠANA

23.Ā PANTS

Noziedzīgi nodarījumi

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse paredz kriminālprocesu un sodus, kas piemērojami vismaz attiecībā uz preču zīmju apzinātu viltošanu vai autortiesību vai blakustiesību pirātismu komerciālā mērogā[9]. Šīs iedaļas izpratnē komerciālā mērogā īstenotas darbības ietver vismaz tās darbības, ko veic kā komercdarbības, lai gūtu tiešu vai netiešu ekonomisku vai komerciālu labumu.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse paredz kriminālprocesu un sodus, kas piemērojami gadījumos, kad komerciālā mērogā un veicot komercdarbību apzināti importē[10] un iekšzemē izmanto marķējumus vai iepakojumus[11]:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  kuriem bez atļaujas ir izmantota tāda zīme, kas ir identiska tās teritorijā reģistrētai preču zīmei vai ko nevar atšķirt no tās; un

b)Ā Ā Ā Ā Ā  kurus, veicot komercdarbību, ir paredzēts izmantot uz precēm vai saistībā ar pakalpojumiem, kas ir identiski precēm vai pakalpojumiem, kuriem šāda preču zīme ir reģistrēta.

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Atbilstīgos gadījumos Puse var paredzēt kriminālprocesu un sodus attiecībā uz kinematogrāfisku darbu neatļautu kopēšanu izpildījuma laikā kinofilmu izrādīšanas telpās, kas parasti ir publiski pieejamas.

4.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Attiecībā uz šajā pantā noteiktajiem nodarījumiem, par kuriem Puse paredz kriminālprocesu un sodus, šī Puse nodrošina, ka saskaņā ar tās tiesību aktiem ir iespējama kriminālatbildība par atbalsta sniegšanu un kūdīšanu.

5.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Saskaņā ar saviem tiesību principiem katra Puse pieņem pasākumus, kuri var būt vajadzīgi, lai noteiktu juridisku personu atbildību, kas var būt kriminālatbildība,Ā par nodarījumiem, kuri noteikti šajā pantā un par kuriem Puse paredz kriminālprocesu un sodus. Šāda atbildība neskar to fizisko personu kriminālatbildību, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus.

24.Ā PANTS

Sodi

Par 23.Ā panta (Noziedzīgi nodarījumi) 1., 2. un 4.Ā punktā noteiktajiem nodarījumiem katra Puse paredz sodus, kas ietver apcietinājumu, kā arī naudassodus[12], kuri ir pietiekami lieli, lai atturētu no turpmākiem pārkāpumiem, atbilstīgi sodu līmenim, ko piemēro par atbilstīga smaguma noziegumiem.

25.Ā PANTS

Apķīlāšana, atsavināšana un iznīcināšana

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Attiecībā uz 23.Ā panta (Noziedzīgi nodarījumi) 1., 2., 3. un 4.Ā punktā noteiktajiem nodarījumiem, par kuriem Puse paredz kriminālprocesu un sodus, minētā Puse nodrošina, ka tās kompetentās iestādes ir pilnvarotas likt apķīlāt aizdomīgas preces ar viltotām preču zīmēm vai pirātiskas autortiesību preces, jebkādus saistītus materiālus un darbarīkus, kas izmantoti iespējamā nodarījuma veikšanā, dokumentārus pierādījumus saistībā ar iespējamo nodarījumu, kā arī aktīvus, kas radušies vai tieši vai netieši iegūti no iespējamās pārkāpuma darbības.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Ja Puse kā priekšnosacījumu 1.Ā punktā minētā rīkojuma izdošanai pieprasa identificēt apķīlājamos priekšmetus, šī Puse nepieprasa priekšmetus aprakstīt detalizētāk, nekā vajadzīgs, lai tos identificētu apķīlāšanas vajadzībām.

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Attiecībā uz 23.Ā panta (Noziedzīgi nodarījumi) 1., 2., 3. un 4.Ā punktā noteiktajiem nodarījumiem, par kuriem Puse paredz kriminālprocesu un sodus, šī Puse nodrošina, ka tās kompetentās iestādes ir pilnvarotas likt atsavināt vai iznīcināt visas preces ar viltotām preču zīmēm vai pirātiskas autortiesību preces. Ja preces ar viltotām preču zīmēm vai pirātiskas autortiesību preces netiek iznīcinātas, kompetentās iestādes nodrošina, ka, izņemot ārkārtas gadījumus, no šādām precēm atbrīvojas ārpus tirdzniecības aprites tā, lai izvairītos no kaitējuma nodarīšanas tiesību īpašniekam. Katra Puse nodrošina, ka šādu preču atsavināšanu vai iznīcināšanu īsteno, nesniedzot pārkāpējam nekādu kompensāciju.

4.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Attiecībā uz 23.Ā panta (Noziedzīgi nodarījumi) 1., 2., 3. un 4.Ā punktā noteiktajiem nodarījumiem, par kuriem Puse paredz kriminālprocesu un sodus, šī Puse nodrošina, ka tās kompetentās iestādes ir pilnvarotas likt atsavināt vai iznīcināt materiālus un darbarīkus, kas galvenokārt izmantoti preču ar viltotām preču zīmēm vai pirātisku autortiesību preču radīšanā, kā arīĀ —Ā vismaz būtisku nodarījumu gadījumāĀ —Ā aktīvus, kuri radušies vai tieši vai netieši iegūti no pārkāpuma darbības. Katra Puse nodrošina, ka šādu materiālu, darbarīku vai aktīvu atsavināšanu vai iznīcināšanu īsteno, nesniedzot pārkāpējam nekādu kompensāciju.

5.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Attiecībā uz 23.Ā panta (Noziedzīgi nodarījumi) 1., 2., 3. un 4.Ā punktā noteiktajiem nodarījumiem, par kuriem Puse paredz kriminālprocesu un sodus, šī Puse var nodrošināt, ka tās tiesu iestādes ir pilnvarotas likt:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  apķīlāt aktīvus, kuru vērtība atbilst to aktīvu vērtībai, kas radušies vai tieši vai netieši iegūti no iespējamās pārkāpuma darbības; un

b)Ā Ā Ā Ā Ā  atsavināt tādus aktīvus, kuru vērtība atbilst to aktīvu vērtībai, kas radušies vai tieši vai netieši iegūti no pārkāpuma darbības.

26.Ā PANTS

Ex Officio krimināltiesiskā īstenošana

Katra Puse nodrošina, ka atbilstīgos gadījumos tās kompetentās iestādes var rīkoties pēc savas iniciatīvas, lai sāktu izmeklēšanu vai tiesvedību attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas noteikti 23.Ā panta (Noziedzīgi nodarījumi) 1., 2., 3. un 4.Ā punktā un par ko šī Puse paredz kriminālprocesu un sodus.


5.Ā IEDAĻA

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU ĪSTENOŠANA
DIGITĀLAJĀ VIDĒ

27.Ā PANTS

Īstenošana digitālajā vidē

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse nodrošina, ka tās tiesību aktos ir pieejamas īstenošanas procedūras, ciktāl tas noteikts 2.Ā iedaļā (Civiltiesiskā īstenošana) un 4.Ā iedaļā (Krimināltiesiskā īstenošana), lai pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu digitālajā vidē būtu iespējams īstenot efektīvu rīcību, tostarp steidzamus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai novērstu pārkāpumu, un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas attur no turpmākiem pārkāpumiem.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Papildus 1.Ā punktā minētajam katras Puses īstenošanas procedūras piemēro autortiesību vai blakustiesību pārkāpumam digitālajos tīklos, kas var ietvert plašas izplatīšanas līdzekļu nelikumīgu izmantošanu, lai veiktu pārkāpumu. Šīs procedūras īsteno tā, lai izvairītos no ierobežojumu radīšanas likumīgām darbībām, tostarp elektroniskajai komercijai, un lai saskaņā ar Puses tiesību aktiem saglabātu tādus pamatprincipus kā vārda brīvība, tiesības uz taisnīgu tiesu un privātums[13].

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse cenšas veicināt kopējus centienus uzņēmējdarbības jomā, lai efektīvi risinātu preču zīmju un autortiesību vai blakustiesību pārkāpumu, vienlaikus saglabājot likumīgu konkurenci un saskaņā ar Puses tiesību aktiem saglabājot tādus pamatprincipus kā vārda brīvība, tiesības uz taisnīgu tiesu un privātums.

4.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Puse saskaņā ar saviem normatīvajiem aktiem var pilnvarot savas kompetentās iestādes likt tiešsaistes pakalpojumu sniedzējam steidzami izpaust tiesību īpašniekam informāciju, kas ir pietiekama, lai identificētu abonentu, kura konts, iespējams, ir izmantots pārkāpuma veikšanai, ja šis tiesību īpašnieks ir iesniedzis likumīgi pamatotu prasību par preču zīmes vai autortiesību vai blakustiesību pārkāpumu un ja šādu informāciju vēlas saņemt, lai aizsargātu vai īstenotu šīs tiesības. Šīs procedūras īsteno tā, lai izvairītos no ierobežojumu radīšanas likumīgām darbībām, tostarp elektroniskajai komercijai, un lai saskaņā ar Puses tiesību aktiem saglabātu tādus pamatprincipus kā vārda brīvība, tiesības uz taisnīgu tiesu un privātums.

5.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse paredz atbilstīgu tiesisko aizsardzību un efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret tādu efektīvu tehnoloģisko pasākumu[14] apiešanu, kurus izmanto autori, izpildītāji vai fonogrammu producenti saistībā ar savu tiesību īstenošanu savos darbos, izpildījumos un fonogrammās un kas ierobežo darbības attiecībā uz šiem darbiem, izpildījumiem un fonogrammām, ja šo apiešanu nav atļāvuši attiecīgie autori, izpildītāji vai fonogrammu producenti vai ja to neatļauj tiesību akti.

6.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Lai nodrošinātu atbilstīgu tiesisko aizsardzību un efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kā minēts 5.Ā punktā, katra Puse nodrošina aizsardzību vismaz pret:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  tādā mērā, kā to paredz tās tiesību akti:

i)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  efektīva tehnoloģiskā pasākuma neatļautu apiešanu, ko veic apzināti, vai, ja ir pamats šo rīcību apzināties; un

ii)Ā Ā Ā Ā Ā  to, ka sabiedrībai ar mārketinga palīdzību piedāvā ierīci vai ražojumu, tostarp datorprogrammas, vai pakalpojumu kā efektīva tehnoloģiskā pasākuma apiešanas līdzekli; un

b)Ā Ā Ā Ā Ā  tādas ierīces vai ražojuma, tostarp tādu datorprogrammu ražošanu, importu vai izplatīšanu, vai tāda pakalpojuma sniegšanu:

i)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  kas galvenokārt izstrādāts vai izgatavots, lai apietu efektīvu tehnoloģisko pasākumu; vai

ii)Ā Ā Ā Ā Ā  kam ir tikai ierobežots komerciāli būtisks mērķis papildus mērķim apiet efektīvu tehnoloģisko pasākumu[15].

7.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Lai aizsargātu elektronisku informāciju par tiesību pārvaldību[16], katra Puse nodrošina atbilstīgu tiesisko aizsardzību un efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret jebkuru personu, kura apzināti un bez atļaujas veic jebkuras no turpmāk nosauktajām darbībām, zinot, vai, ja ir pamats zināt, ka tas izraisīs, pieļaus, sekmēs vai apslēps jebkādu autortiesību vai blakustiesību pārkāpumu:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  dzēst vai mainīt jebkādu elektronisku informāciju par tiesību pārvaldību;

b)Ā Ā Ā Ā Ā  izplatīt, importēt izplatīšanai, pārraidīt, nodot sabiedrībai vai publiskot darbu, izpildījumu vai fonogrammu kopijas, zinot, ka ir bez atļaujas dzēsta vai mainīta elektroniska informācija par tiesību pārvaldību.

8.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Nodrošinot atbilstīgu tiesisko aizsardzību un efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus saskaņā ar 5. un 7.Ā punkta noteikumiem, Puse var pieņemt vai paturēt spēkā piemērotus ierobežojumus vai izņēmumus attiecībā uz pasākumiem, ar ko īsteno 5., 6. un 7.Ā punkta noteikumus. Šā panta 5., 6. un 7.Ā punktā noteiktās saistības neskar tiesības, ierobežojumus, izņēmumus vai aizsardzības pasākumus saistībā ar autortiesību vai blakustiesību pārkāpumiem saskaņā ar Puses tiesību aktiem.

III NODAĻA

ĪSTENOŠANAS PRAKSES

28.Ā PANTS

Īstenošanas zināšanas, informācija un iekšzemes koordinācija

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse veicina specializētu zināšanu attīstību savās kompetentajās iestādēs, kas atbildīgas par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse veicina statistikas datu un citas būtiskas informācijas attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem apkopošanu un analizēšanu, kā arī informācijas apkopošanu par paraugpraksi, lai novērstu un apkarotu pārkāpumus.

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse atbilstīgi veicina iekšējo koordināciju starp savām kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu, un sekmē to kopējas darbības.

4.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse vajadzības gadījumā cenšas veicināt oficiālu un neoficiālu mehānismu, piemēram, konsultatīvu grupu, izveidi un saglabāšanu, ar kuru palīdzību tās kompetentās iestādes var saņemt tiesību īpašnieku un citu attiecīgo ieinteresēto personu viedokļus.

29.Ā PANTS

Risku pārvaldība pie robežām

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Lai uzlabotu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanas pie robežām efektivitāti, Puses kompetentās iestādes var:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  apspriesties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām un citu Pušu kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu, lai noteiktu un novērstu būtiskus riskus, kā arī lai veicinātu darbības šo risku mazināšanai; un

b)Ā Ā Ā Ā Ā  veikt informācijas apmaiņu ar citu Pušu kompetentajām iestādēm par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu pie robežām, tostarp attiecīgu informāciju, lai labāk identificētu pārvadājumus, par kuriem pastāv aizdomas, ka tajos ir pārkāpuma preces, un lai tajos veiktu pārbaudes.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Ja Puse apķīlā importētas preces, ar kurām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, tās kompetentās iestādes var eksportētājai Pusei sniegt informāciju, kura vajadzīga, lai identificētu personas un preces, kas iesaistītas apķīlāto preču eksportēšanā. Eksportētājas Puses kompetentās iestādes var īstenot rīcību pret šīm personām un turpmākiem pārvadājumiem saskaņā ar minētās Puses tiesību aktiem.

30.Ā PANTS

Pārredzamība

Lai sekmētu pārredzamību savas intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanas sistēmas administrēšanā, katra Puse veic atbilstīgus pasākumus saskaņā ar saviem tiesību aktiem un politikas virzieniem ar mērķi publicēt vai citādi publiskot informāciju par:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  procedūrām, kas intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanai pieejamas tās tiesību aktos, kompetentajām iestādēm, kuras par šo īstenošanu atbildīgas, un pieejamajiem kontaktpunktiem, lai saņemtu palīdzību;

b)Ā Ā Ā Ā Ā  attiecīgajiem tiesību aktiem, noteikumiem, galīgajiem tiesu spriedumiem un vispārpiemērojamiem administratīvajiem nolēmumiem, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu; un

c)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  tās centieniem nodrošināt efektīvu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanas un aizsardzības sistēmu.

31.Ā PANTS

Sabiedrības informētība

Katra Puse atbilstīgi veicina pasākumu pieņemšanu, lai vairotu sabiedrības informētību par to, ka ir svarīgi ievērot intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanas negatīvo ietekmi.

32.Ā PANTS

Vides apsvērumi, iznīcinot pārkāpuma preces

Preces, ar kurām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, iznīcina saskaņā ar tās Puses normatīvajiem aktiem vides jomā, kur notiek iznīcināšana.

IV NODAĻA

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

33.Ā PANTS

Starptautiskā sadarbība

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse atzīst, ka starptautiska sadarbība ir ļoti būtiska, lai īstenotu intelektuālā īpašuma tiesību efektīvu aizsardzību, un ka tā jāveicina neatkarīgi no to prečuizcelsmes vai tiesību īpašnieka atrašanās vietas un valstspiederības, ar kurām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Lai apkarotu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus, jo īpaši preču zīmju viltošanu un autortiesību un blakustiesību pirātismu, Puses vajadzības gadījumā veicina sadarbību starp savām kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu. Šāda sadarbība var ietvert īstenošanas sadarbību attiecībā uz krimināltiesisko īstenošanu un pasākumiem pie robežām, uz kuriem attiecas šis nolīgums.

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Sadarbību saskaņā ar šo nodaļu īsteno atbilstoši attiecīgajiem starptautiskajiem nolīgumiem un katras Puses tiesību aktiem, politikas virzieniem, resursu sadali un tiesībaizsardzības prioritātēm.

34.Ā PANTS

Informācijas apmaiņa

Neskarot 29.Ā panta (Risku pārvaldība pie robežām) noteikumus, katra Puse cenšas ar citām Pusēm apmainīties ar:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  informāciju, ko Puse apkopo saskaņā ar IIIĀ nodaļas (Īstenošanas prakses) noteikumiem, tostarp ar statistikas datiem un informāciju par paraugpraksi;

b)Ā Ā Ā Ā Ā  informāciju par tās likumdošanas un regulatīvajiem pasākumiem, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un īstenošanu; un

c)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  attiecīgā gadījumā un pēc savstarpējas vienošanās - citu informāciju.

35.Ā PANTS

Administratīvās spējas stiprināšana un tehniskā palīdzība

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse cenšas pēc pieprasījuma un saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, par ko panākta savstarpēja vienošanās, sniegt citām šā nolīguma Pusēm unĀ —Ā vajadzības gadījumāĀ — topošajām Pusēm palīdzību administratīvās spējas stiprināšanai un tehnisko palīdzību, lai uzlabotu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu. Administratīvās spējas stiprināšana un tehniskā palīdzība var ietvert šādas jomas:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  sabiedrības informētības uzlabošanu par intelektuālā īpašuma tiesībām;

b)Ā Ā Ā Ā Ā  tādu valsts tiesību aktu izstrādi un īstenošanu, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu;

c)Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  amatpersonu apmācību par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu; un

d)Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  koordinētas darbības, ko veic reģionālā un daudzpusējā līmenī.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse cenšas cieši sadarboties ar citām Pusēm un, vajadzības gadījumā, ar valstīm, kas nav nolīguma Puses, lai īstenotu 1.Ā punkta noteikumus.

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Puse var veikt šajā pantā aprakstītās darbības kopā ar attiecīgām privātā sektora vai starptautiskām organizācijām. Katra Puse cenšas izvairīties no nevajadzīgas pārklāšanās starp darbībām, kas aprakstītas šajā pantā, un citām starptautiskās sadarbības darbībām.

V NODAĻA

INSTITUCIONĀLIE PASĀKUMI

36.Ā PANTS

ACTA komiteja

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Ar šo Puses izveido ACTA komiteju. Komitejā ir pārstāvēta katra Puse.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Komiteja:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  pārskata šā nolīguma īstenošanu un darbību;

b)Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  izskata jautājumus saistībā ar šā nolīguma izstrādi;

c)Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  izskata jebkādus grozījumus, kas ierosināti šim nolīgumam, saskaņā ar 42.Ā pantu (Grozījumi);

d)Ā Ā Ā Ā Ā  saskaņā ar 43.Ā panta (Pievienošanās) 2.Ā punktu lemj par jebkuras PTO dalībvalsts pievienošanās nosacījumiem šim nolīgumam; un

e)Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  izskata jebkādus citus jautājumus, kas var ietekmēt šā nolīguma īstenošanu un darbību.

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Komiteja var lemt:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  izveidot ad hoc komitejas vai darba grupas, lai palīdzētu komitejai veikt tās uzdevumus saskaņā ar 2.Ā punktu vai lai palīdzētu topošai Pusei pēc tās pieprasījuma saistībā ar pievienošanos nolīgumam saskaņā ar 43.Ā pantu (Pievienošanās);

b)Ā Ā Ā Ā Ā  lūgt konsultācijas nevalstiskām personām vai grupām;

c)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  ierosināt ieteikumus attiecībā uz šā nolīguma īstenošanu un darbību, arī apstiprinot ar to saistītas paraugprakses pamatnostādnes;

d)Ā Ā Ā Ā Ā  apmainīties ar informāciju un paraugpraksi ar trešām personām par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu samazināšanu, tostarp par pirātisma un viltošanas konstatēšanu un uzraudzību; un

e)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  veikt citas darbības, pildot savas funkcijas.

4.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Visus komitejas lēmumus pieņem, panākot konsensu, izņemot gadījumus, kad komiteja ar konsensu izlemj citādi. Uzskata, ka komiteja saistībā ar apsvēršanai iesniegtu jautājumu ir panākusi konsensu, ja neviena sanāksmē klātesoša Puse oficiāli neiebilst pret ierosināto lēmumu, kad to pieņem. Komisijas darba valoda ir angļu valoda, un tās darba dokumenti ir angļu valodā.

5.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Komiteja savus noteikumus un procedūras pieņem saprātīgā laikposmā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā un aicina parakstītājus, kas nav šā nolīguma Puses, piedalīties komitejas sarunās par šiem noteikumiem un procedūrām. Noteikumos un procedūrās:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  pievēršas tādiem jautājumiem kā sanāksmju vadīšana un organizēšana, kā arī ar šo nolīgumu un tā darbību saistīto organizatorisko pienākumu īstenošana; un

b)Ā Ā Ā Ā Ā  var arī pievērsties tādiem jautājumiem kā novērotāja statusa piešķiršana, kā arī jebkādiem citiem jautājumiem, par kuru komiteja lemj, ka tas ir vajadzīgs tās pienācīgai darbībai.

6.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Komiteja var grozīt noteikumus un procedūras.

7.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Neatkarīgi no 4.Ā punktā iekļautajiem noteikumiem pirmajos piecos gados pēc šā nolīguma stāšanās spēkā komitejas lēmumus pieņemt vai grozīt noteikumus un procedūras pieņem, panākot Pušu un to parakstītāju, kas nav nolīguma Puses, konsensu.

8.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Pēc 7.Ā punktā noteiktā laikposma komiteja var noteikumus un procedūras pieņemt vai grozīt, panākot šā nolīguma Pušu konsensu.

9.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Neatkarīgi no 8.Ā punktā iekļautajiem noteikumiem komiteja var lemt, ka konkrēta noteikuma vai procedūras pieņemšanai vai grozīšanai ir vajadzīgs Pušu un parakstītāju, kas nav nolīguma Puses, konsenss.

10.Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Komiteja sanāk vismaz reizi gadā, ja vien tā nelemj citādi. Pirmā komitejas sanāksme notiek saprātīgā laikposmā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

11.Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Lai nodrošinātu lielāku noteiktību, komiteja nepārrauga un neuzrauga iekšzemes vai starptautisku īstenošanu vai konkrētu intelektuālā īpašuma tiesību lietu kriminālizmeklēšanu.

12.Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Komiteja cenšas izvairīties no savu darbību nevajadzīgas dublēšanās ar citiem starptautiskiem centieniem attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu.

37.Ā PANTS

Kontaktpunkti

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse nosaka kontaktpunktu, lai sekmētu saziņu starp Pusēm par jebkuru šajā nolīgumā ietvertu jautājumu.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Pēc citas Puses pieprasījuma Puses kontaktpunkts norāda atbilstīgu biroju vai amatpersonu, pie kuras pieprasījuma iesniedzēja Puse var vērsties, un vajadzības gadījumā palīdz sekmēt saziņu starp attiecīgo biroju vai amatpersonu un pieprasījuma iesniedzēju Pusi.

38.Ā PANTS

Apspriešanās

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Puse var rakstiski pieprasīt apspriešanos ar citu Pusi attiecībā uz jebkādu jautājumu, kas skar šā nolīguma īstenošanu. Pieprasījuma saņēmēja Puse ar izpratni izturas pret šādu pieprasījumu, sniedz atbildi un nodrošina atbilstīgu iespēju apspriesties.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Apspriešanās un tajā iesaistīto Pušu nostājas ir konfidenciālas, un tās neskar nevienas Puses tiesības vai nostājas jebkurās citās procedūrās, tostarp procedūru saskaņā ar Vienošanos par noteikumiem un kārtību, kas nosaka domstarpību izšķiršanu PTO līguma 2.Ā pielikumā.

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Apspriešanā iesaistītās Puses, savstarpēji vienojoties, var paziņot komitejai par šajā pantā paredzētās apspriešanās rezultātu.

VIĀ NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

39.Ā PANTS

Parakstīšana

Laikposmā no 2011.Ā gada 1.Ā maija līdz 2013.Ā gada 1.Ā maijam šo nolīgumu var parakstīt tā sarunu dalībnieki[17], kā arī jebkura cita PTO dalībvalsts, par ko ndalībnieki vienojas, panākot konsensu.

40.Ā PANTS

Stāšanās spēkā

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Nolīgums stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc tam, kad deponēts sestais ratificēšanas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instruments, starp tiem parakstītājiem, kuri ir deponējuši savus attiecīgos ratificēšanas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumentus.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katram parakstītājam, kas deponējis savu ratificēšanas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumentu, šis nolīgums stājas spēkā pēc sestā ratificēšanas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumenta deponēšanasĀ — trīsdesmit dienas pēc tam, kad šāds parakstītājs ir deponējis savu ratificēšanas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumentu.

41.Ā PANTS

Atteikšanās

Ikviena Puse var atteikties no šā nolīguma ar rakstisku paziņojumu depozitāram. Atteikšanās stājas spēkā 180Ā dienas pēc tam, kad depozitārs ir saņēmis paziņojumu.

42.Ā PANTS

Grozījumi

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Ikviena Puse var komitejai ierosināt šā nolīguma grozījumus. Komiteja lemj, vai ierosināto grozījumu iesniegt Pusēm ratificēšanai, pieņemšanai vai apstiprināšanai.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Jebkurš grozījums stājas spēkā deviņdesmit dienas pēc tam, kad visas Puses ir depozitāram deponējušas savus attiecīgos ratificēšanas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumentus.

43.Ā PANTS

Pievienošanās

1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Pēc 39.Ā pantā (Parakstīšana) noteiktā termiņa beigām jebkura PTO dalībvalsts var pieteikties, lai pievienotos šim nolīgumam.

2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Komiteja lemj par katra pieteikuma iesniedzēja pievienošanās nosacījumiem.

3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Šis nolīgums pieteikuma iesniedzējam stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc tam, kad deponēts tā pievienošanās instruments, pamatojoties uz 2.Ā punktā minētajiem pievienošanās nosacījumiem.

44.Ā PANTS

Nolīguma teksti

Šo nolīgumu paraksta vienā eksemplārā angļu, franču un spāņu valodā, un visas versijas ir vienlīdz autentiskas.

45.Ā PANTS

Depozitārs

Šā nolīguma depozitārs ir Japānas valdība.[1]Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Skaidrības labad Puses atzīst, ka brīvā zona ir Puses teritorijas daļa, kurā ievestās preces, ciktāl tas attiecas uz ievedmuitu un citiem maksājumiem, kopumā uzskata par ārpus muitas teritorijas esošām.

[2]Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Puse var šīs iedaļas piemērošanas jomā neiekļaut patentus un neizpaužamas informācijas aizsardzību.

[3]Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Šā panta 3.Ā punkta b)Ā apakšpunktā minētie pieņēmumi var ietvert pieņēmumu, ka zaudējumu apjoms ir: i) preču daudzums, kas veido tiesību īpašnieka attiecīgo intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu un kas faktiski ir nodots trešām personām, šo daudzumu reizinot ar peļņas daudzumu no katras preču vienības, kuru tiesību īpašnieks būtu pārdevis, ja nebūtu noticis pārkāpums; vai ii) saprātīga autoratlīdzība; vai iii) vienreizējs maksājums, pamatojoties uz tādiem elementiem kā vismaz to autoratlīdzību vai maksu summa, kas būtu piemērota, ja pārkāpējs būtu pieprasījis atļauju izmantot attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības.

[4]Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Ja Puse ir pamatā atcēlusi visa veida kontroli pār preču plūsmu pāri tās robežai ar citu Pusi, ar kuru tai ir muitas savienība, tai netiek prasīts piemērot šīs iedaļas noteikumus pie attiecīgās robežas.

[5]Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Jāsaprot, ka nav pienākuma šajā iedaļā noteiktās procedūras piemērot precēm, ko tiesību īpašnieks laidis tirgū citā valstī vai kas laistas tirgū citā valstī ar viņa piekrišanu.

[6]Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Puses vienojas, ka patenti un neizpaužamas informācijas aizsardzība nav šīs iedaļas piemērošanas jomā.

[7]Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Prasībai paredzēt šādus pieteikumus piemēro pienākumu paredzēt 16.Ā panta (Pasākumi pie robežām) 1.Ā punkta b) apakšpunktā un 2.Ā punkta b)Ā apakšpunktā minētās procedūras.

[8]Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Šā panta nozīmē dienas ir darbadienas.

[9]Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Katra Puse preču ar viltotām preču zīmēm vai pirātisku autortiesību preču apzinātu importēšanu vai eksportēšanu komerciālā mērogā uzskata par nelikumīgām darbībām, par ko saskaņā ar šo pantu piemērojams kriminālsods. Puse var īstenot savas saistības attiecībā uz preču ar viltotām preču zīmēm vai pirātisku autortiesību preču importēšanu vai eksportēšanu, paredzot, ka šādu preču izplatīšana, pārdošana vai piedāvāšana pārdošanai komerciālā mērogā ir nelikumīgas darbības, par ko piemēro kriminālsodu.

[10]Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Puse var īstenot savas saistības attiecībā uz marķējumu vai iepakojumu importēšanu, piemērojot pasākumus attiecībā uz izplatīšanu.

[11]Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Puse var īstenot savas saistības saskaņā ar šo punktu, paredzot kriminālprocesu un sodus, kas piemērojami mēģinājumiem īstenot pārkāpumu attiecībā uz preču zīmēm.

[12]Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Jāsaprot, ka Pusei nav pienākuma nodrošināt iespēju paralēli piemērot brīvības atņemšanu un naudassodus.

[13]Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Piemēram, neskarot Puses tiesību aktus, tiek pieņemts vai uzturēts režīms, kas paredz tiešsaistes pakalpojumu sniedzēju atbildības ierobežojumu vai pret šiem pakalpojumu sniedzējiem pieejamo tiesiskās aizsardzības līdzekļu ierobežojumu, vienlaikus saglabājot tiesību īpašnieka likumīgās intereses.

[14]Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Šā panta nolūkos tehnoloģiskie pasākumi ir jebkura tehnoloģija, iekārta vai komponents, kas, normāli darbojoties, ir paredzēts tādu darbību novēršanai vai ierobežošanai attiecībā uz darbiem, izpildījumiem vai fonogrammām, kuras neatļauj autori, izpildītāji vai fonogrammu producenti, kā noteikts Puses tiesību aktos. Neskarot autortiesību vai blakustiesību īstenošanas jomu, kas noteikta Puses tiesību aktos, tehnoloģiskus pasākumus uzskata par efektīviem, ja aizsargāto darbu, izpildījumu vai fonogrammu izmantošanu kontrolē autori, izpildītāji vai fonogrammu producenti, izmantojot attiecīgu piekļuves kontroli vai aizsardzības procedūras, piemēram, šifrēšanas vai jaukšanas kodus vai kopēšanas kontroles mehānismu, kurš sasniedz aizsardzības mērķi.

[15]Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Īstenojot 5. un 6.Ā punktu, nevienai Pusei nav pienākuma pieprasīt, lai plaša patēriņa elektronikas preču, telekomunikāciju ierīču vai datoru dizains un to konkrētas daļas un komponenti un to dizains nodrošina reakciju uz jebkādu konkrētu tehnoloģisko pasākumu, ciktāl šis ražojums citādi nav pretrunā tās pasākumiem, ar ko īsteno šos punktus.

[16]Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Šā panta nolūkos informācija par tiesību pārvaldību ir:

a)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  informācija, ar ko identificē darbu, izpildījumu vai fonogrammu; darba autoru, izpildījuma izpildītāju vai fonogrammas producentu; vai jebkādu darbā, izpildījumā vai fonogrammā ietvertu tiesību īpašnieku;

b)Ā Ā Ā Ā Ā  informācija par darba, izpildījuma vai fonogrammas izmantošanas noteikumiem un nosacījumiem; vai

c)Ā Ā Ā Ā Ā Ā  jebkādi cipari vai kodi, kas atspoguļo iepriekš a) un b)Ā punktā aprakstīto informāciju,
ja jebkura no šīm informācijas vienībām ir pievienota darba, izpildījuma vai fonogrammas kopijai vai ja tā uzrādās saistībā ar darba, izpildījuma vai fonogrammas nodošanu sabiedrībai vai publiskošanu.

[17]Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Amerikas Savienotās Valstis, Austrālija, Austrijas Republika, Beļģijas Karaliste, Bulgārijas Republika, Čehijas Republika, Dānijas Karaliste, Eiropas Savienība, Francijas Republika, Grieķijas Republika, Igaunijas Republika, Itālijas Republika, Īrija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Kipras Republika, Korejas Republika, Latvijas Republika, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, Lietuvas Republika, Luksemburgas Lielhercogiste, Maltas Republika, Marokas Karaliste, Meksikas Savienotās Valstis, Nīderlandes Karaliste, Polijas Republika, Portugāles Republika, Rumānija, Singapūras Republika, Slovākijas Republika, Slovēnijas Republika, Somijas Republika, Spānijas Karaliste, Šveices Konfederācija, Ungārijas Republika, Vācijas Federatīvā Republika un Zviedrijas Karaliste.

Jūs nevarat pievienot komentārus! Vispirms reģistrējieties un/vai ieejiet sistēmā!
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.