Jurismi
Nesen darbā pieņemts juridiskas firmas darbinieks tiek nosūtīts uz kaimiņvalsti, lai aizstāvētu klientu, kas apsūdzēts laupīšanā. Pēc vairākas dienas ilgušas tiesas prāvas klients tiek attaisnots un atbrīvots. Darbinieks telegrafē uz firmu: "Taisnība uzvarēja". Priekšnieks telegrafē atpakaļ: "Nekavējoties iesniedz apelāciju!"
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi
Tiesas lēmums par pašvaldības SIA un šķīrējtiesāšanos(2)
Raksts lasīts 17795 reizes. Sadaļa Civilprocesuālās tiesības
Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdātāja L. Ramiņa un tiesneses M.Zelmene, Dz.Zvaigznekalna ar sekretāri I.Semenovu izskatīja atklātā tiesas sēdē Rīgas pašvaldības SIA "Pļavnieku nami" pieteikumā par izpildu raksta izsniegšanu uz Latgales priekšpilsētas šķīrējtiesas sprieduma pamata, sakarā ar Rīgas pašvaldības SIA "Pļavnieku nami" blakus sūdzību par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2006.gada 20.jūnija lēmumu, ar kuru atteikts izsniegt izpildu rakstu.

NORAKSTS
Lieta Nr.CA-3461/15, 2006.g.

LĒMUMS

2006.gada 16.oktobrī

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdātāja L. Ramiņa un tiesneses M.Zelmene, Dz.Zvaigznekalna
ar sekretāri I.Semenovu izskatīja atklātā tiesas sēdē Rīgas pašvaldības SIA "Pļavnieku nami" pieteikumā par izpildu raksta izsniegšanu uz Latgales priekšpilsētas šķīrējtiesas sprieduma pamata, sakarā ar Rīgas pašvaldības SIA "Pļavnieku nami" blakus sūdzību par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2006.gada 20.jūnija lēmumu, ar kuru atteikts izsniegt izpildu rakstu.

Noklausoties tiesneses L.Ramiņas ziņojumu, tiesas kolēģija

konstatēja:

2006.gada 30.martā Latgales priekšpilsētas šķīrējtiesa taisījusi spriedumu lietā Nr. C29Š000106, Rīgas pašvaldības SIA ,,Pļavnieku nami" prasībā pret Viktoru Suharukovu par parāda piedziņu.

2006.gada 23.maijā Rīgas pašvaldības SIA ,,Pļavnieku nami" iesniegusi Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā pieteikumu par izpildu raksta izsniegšanu pēc iepriekš minētā šķīrējtiesas sprieduma.

Ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2006.gada 20.jūnija lēmumu atteikts izsniegt izpildu rakstu, kas pamatots ar Latgales priekšpilsētas šķīrējtiesas 2006.gada 30.marta spriedumu lietā Nr.C29Š000106.

Tiesa konstatējusi, ka Rīgas pašvaldības SIA ,,Pļavnieku nami" strīdā iesaistīts kā pašvaldības iestādes - Rīgas domes pārstāvis, strīds saistīts ar pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un ievērojot Civilprocesa likuma 487.panta otro punktu šo strīdu nevarēja izskatīt šķīrējtiesā.

Tiesa atzina, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 536.panta pirmo punktu tiesa atsaka izpildu raksta izsniegšanu.

Par minēto lēmumu Rīgas pašvaldības SIA "Pļavnieku nami" iesniedzis blakus sūdzību, kurā lūdz atcelt pilnīgi Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2006.gada 20.jūnija lēmumu.

Blakus sūdzībā norādīts, ka RP SIA "Pļavnieku nami" prasības pieteikumu pret V.Suhorukovu cēlusi savā vārdā, jo līgumattiecības starp pusēm izveidojās tikai 2001.gada 3.martā un Rīgas dome nekad nav bijusi minētā līguma dalībniece.

Blakus sūdzības iesniedzējs uzskata, ka šķīrējtiesas procesa tika izskatīts strīds starp komersantu un fizisku personu un šis strīds rodas dzīvokļa īpašnieka saistību tiesību neizpildes rezultātā.

Tiesas sēdē Rīgas pašvaldības SIA "Pļavnieku nami" pilnvarotā persona Andrejs Spoks blakus sūdzību uzturēja uz tajā norādītajiem motīviem un paskaidroja, ka uzņēmuma strīdus izskata šķīrējtiesā. Pieteikums pret V.Suhorukovu bija par dzīvokļa uzturēšanas, apsaimniekošanas un komunālo maksājumu piedziņu. Pirmās instances tiesa kļūdaini atzina, ka SIA "Pļavnieku nami" strīdā tika iesaistīts kā Rīgas domes pašvaldības iestādes pārstāvis.

Novērtējot lietas materiālus un blaku sūdzības iesniedzēja paskaidrojumus, Civillietu tiesas kolēģijas uzskata, ka blakus sūdzība nav pamatota un ir noraidāma.

Civilprocesa likuma 487.panta 2.punkts nosaka, ka šķīrējtiesā var nodot izšķiršanai jebkuru civiltiesisku strīdu, izņemot strīdu, kurā kaut viena puse ir valsts vai pašvaldības iestāde vai ar šķīrējtiesas nolēmumu var tikt skartas valsts vai pašvaldības iestāžu tiesības.
No 2004.gada 4.aprīļa pilnvarojuma līguma Nr.128 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu (1.1.12) izriet, ka Rīgas dome, Rīgas domes īpašuma departaments pilnvarojis SIA "Pļavnieku nami" apsaimniekot Rīgas pašvaldības īpašumus.

Līdz ar to SIA ,,Pļavnieku nami" faktiski pārstāv Rīgas domes kā Rīgas pilsētas pašvaldības intereses, tādējādi atzīstams, ka viena strīda puse šajā lietā ir pašvaldības iestāde, kā to pareizi konstatējusi pirmās instances tiesa.

Ievērojot minēto un Civilprocesa likuma 448.panta 1.punktu, 449.pantu, tiesas kolēģija

nolēma:

Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2006.gada 20.jūnija lēmumu atstāt negrozītu, bet SIA "Pļavnieku nami" blakus sūdzību noraidīt.
Lēmums nav pārsūdzams un stājas likumīgā spēkā tā paziņošanas brīdī.

Priekšsēdētāja       /paraksts/ L.Ramiņa
Tiesneši      /divi paraksti/         M.Zelmene, Dz.Zvaigznekalna

NORAKSTS PAREIZS
Rīgas apgabaltiesas tiesnesis L.Ramiņa
Rīgā, 25.10.2006.g.

Jūs nevarat pievienot komentārus! Vispirms reģistrējieties un/vai ieejiet sistēmā!
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.