Jurismi
Kad m鐂 p鈘k鈖jam likumu, m鹲 soda. Kad m鐂 iev鐁ojam likumus, no mums pl琊 nodok飖s
Re靑str鐃iem lietot鈐iem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi re靑str鐃s?
Sada颽s
M鹲 atbalsta
L頶umu paraugi

Juridisk鈙 domas forums

[Uz forumu] [Pievienot jaunu t鏼u]
Temats
许顁鏹tiesas darb頱as atjauno餫na
dipl.iur. Ralfs Nemiro, 19.05.2015. 15:25
Sveiki juristi, pa餷aik tiek atjaunota vienas 痦顁鏹tiesas darb頱a pamatojoties uz 许顁鏹tiesu likumu, ja Tu atbilsti 痤 likuma pras頱鈓, pied鈜鈐am k稃t par 痦顁鏹tiesnesi.
Amats nav apmaks鈐am, ta鑥 gad頹um, ja ties non鈑s Tava lieta par honor鈘u var鐂 vienoties.
Ja Tevi tas interes uzraksti man zi騯. Nepiecie餫mo tiesne饀 skaits ir pavisam neliels!
Zi蜮 l鹍zu uzrakst顃 savu izgl顃頱u un pieredzi jurista darb (vismaz 3 gadi)
衞br顃 J鹲 nevarat pievienot viedokli!
Vispirms ir j鈘e靑str鏹as! V鏻ies re靑str鐃ies?
Ieteikumi | Biek uzdotie jaut鈐umi |
Publik鈉ijas un koment鈘i ne vienm鐁 atbilst Latvijas Juristu biedr頱as viedoklim. Lapas 頿a餹ieki nenes nek鈊u atbild頱u par publik鈉iju saturu. Par publik鈉iju saturu atbild頶s person頶i pats autors. Likumam neatbilsto餫s publik鈉ijas p鏲 pirm kompetentu iest恂u piepras頹uma tiks iz騟mtas.