Jurismi
Palīdzēt noziedzniekam līdz nozieguma izdarīšanas brīdim nozīmē būt par tā līdzdalībnieku. Palīdzēt noziedzniekam pēc nozieguma izdarīšanas nozīmē būt par tā advokātu.
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi
J. Načisčioņa grāmata ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS(0)
Raksts lasīts 14957 reizes. Sadaļa Administratīvās tiesības
Izdevniecība “Turība” laidusi klajā J. Načisčioņa grāmatu ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS Grāmatas “Administratīvās tiesības” trešais, papildinātais un pārstrādātais izdevums turpina svarīgāko administratīvo tiesību institūtu, kategoriju izpēti un analīzi, to savstarpējo mijiedarbību un atkarību. Grāmata ir papildināta ar atsevišķām nodaļām, kas sniedz ieskatu publiskās pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidē, publiskās pārvaldes iestāžu kompetences tiesiskā regulējuma attīstībā, kā arī publiskās pārvaldes iekšējas kontroles, tiesu kontroles, valsts kontroles un konstitucionālās kontroles (uzraudzības) jautājumos.
Ir precizēta autora nostāja par publiskajiem līgumiem un papildināta nodaļa par tiesībsargu (ombudsmenu) Latvijas Republikā. Grāmata sagatavota kā zinātnisks pētījums par administratīvo tiesību būtību, tiesību avotiem, subjektiem, to kompetenci un kontroli publiskā pārvaldē. J. Načisčionis: “Demokratizācija un stabila tirgus ekonomika nevar tikt realizēta bez atbilstošas stabilas publiskās pārvaldes institucionālās un funkcionālās sistēmas. Lai sekmīgi notiktu valsts pārvaldes reformas, ir jābūt atbilstošai politiskai, juridiskai, ekonomiskai un sociālajai videi. Tiesību avotu sistēmai jāveido šīs vides, jāveicina to attīstība, pastāvīgi jāsakārto un jāievirza sabiedrības likumisko interešu nodrošināšanai. Rietumeiropas lielo kultūras tautu jurisprudences labākie darbi noderēs mums par paraugu, tomēr mūsu administratīvo tiesību zinātne, tāpat kā mūsu tiesību avotu sistēma vispār, mums jāveido patstāvīgi, mūsu valsts apstākļiem un latviešu tautas kultūrai piemērotā veidā.” Grāmata adresēta visiem interesentiem, bet galvenokārt publiskās pārvaldes iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, praktizējošiem juristiem, zinātniekiem, kā arī studējošiem, lai palīdzētu apgūt vispārējās administratīvās tiesības un sagatavotos speciālo administratīvo tiesību apguvei. Tā var būt saistoša ikvienam lasītājam, kuru interesē publiskās pārvaldes jautājumi un administratīvo tiesību ietekme to risināšanā. Grāmatā apskatītie galvenie temati: • Administratīvo tiesību būtība un administratīvo tiesību priekšmets • Administratīvo tiesību avoti • Administratīvo tiesībuincipi • Administratīvi tiesiskās regulēšanas galvenie virzieni valsts pārvaldē • Administratīvo tiesību normas • Administratīvais līgums • Administratīvi tiesiskās attiecības • Administratīvo tiesību normu sistematizācija • Valsts pārvaldes organizācija (valsts pārvaldes sistēma un valsts pārvaldes process) • Valsts pārvaldes akti • Valsts pārvalde – tiešās pārvaldes institucionālā sistēma un pastarpinātās pārvaldes institucionālā sistēma • Valsts pārvaldes iestāde • Administratīvo tiesību subjekts– Latvijas Republikas valdība • Administratīvo tiesību subjekts – ministrija, resors • Administratīvo tiesību subjekts – valsts civildienesta ierēdnis. Specializētais civildienests. Pašvaldības civildienests • Administratīvo tiesību subjekts – persona, tās tiesiskais statuss • Administratīvo tiesību subjekts – Tiesībsargs • Administratīvais pārkāpums un administratīvā atbildība • Kontrole un tās loma administratīvo tiesību subjektu likumīgas darbības nodrošināšanā • Valsts kontrole • Konstitucionālā kontrole • Grāmata nopērkama visās lielākajās Rīgas un Latvijas rajonu grāmatnīcās. Par grāmatu iegādi no izdevēja un vairumtirdzniecību interesēties Izdevniecībā pa tālruni 67623521 vai e-pastu Izdevnieciba@turiba.lv. Ja turpmāk nevēlaties saņemt šāda veida informāciju – jaunumus no izdevniecības par grāmatām tiesību zinātņu bibliotēkā, lūdzu rakstiet uz augstāk minēto e-pastu. Ceram, ka šī grāmata būs Jums noderīga un interesanta! Ar cieņu, Izdevniecības vadītāja Daiga Rugāja, T: 67623521, 29157200
Jūs nevarat pievienot komentārus! Vispirms reģistrējieties un/vai ieejiet sistēmā!
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.