Jurismi
Ir divu veidu juristi – tie, kas zina likumus, un tie, kuri pazīst tiesnesi.
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi
NB!!!(0)
Raksts lasīts 14415 reizes. Sadaļa Administratīvās tiesības
Lasi Uzmanīgi
Administratīvā procesa dalībnieks ir iestāde, publisko tiesību subjekts, kura pusē pieaicina attiecīgo iestādi, kā arī persona un tiesību subjekts, kuram konkrētā administratīvajā procesā savu vai citu personu tiesību vai tiesisko interešu aizstāvībai rodas noteiktas procesuālās tiesības vai pienākumi. Materiālās tiesības. Ikviens ir tiesīgs prasīt atlīdzinājumu par mantiskajiem zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, kas viņam nodarīts ar administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību. Iesniedzot augstākai iestādei iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu, vienlaicīgi var prasīt atlīdzinājumu. Ja augstākas iestādes nav, tā ir Ministru kabinets vai saskaņā ar normatīvo aktu administratīvo aktu var pārsūdzēt tiesā bez apstrīdēšanas augstākā iestādē, pieteikumā par administratīvā akta pārsūdzēšanu vienlaicīgi var prasīt arī atlīdzinājumu. Atlīdzinājumu var prasīt, arī pārsūdzot iestādes faktisko rīcību. Ja atlīdzinājums nav prasīts vienlaicīgi ar administratīvā akta apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu vai faktiskās rīcības pārsūdzēšanu, iesniegumu par atlīdzinājumu var iesniegt iestādē, kas nodarījusi zaudējumus vai kaitējumu. Atlīdzinājumu iestādē var prasīt, ja ir pabeigta attiecīgās administratīvās lietas izskatīšana pēc būtības (ir stājies spēkā augstākas iestādes izdots administratīvais akts, un tas nav pārsūdzēts, vai arī ir stājies spēkā tiesas spriedums). Uz iesniegumu par atlīdzinājumu attiecināmi šā likuma noteikumi par administratīvo aktu. Atlīdzinājumu prasa no: 1) Latvijas Republikas, ja attiecīgo iestādi finansē no valsts budžeta; 2) pašvaldības, ja attiecīgo iestādi finansē no pašvaldības budžeta; 3) autonoma publisko tiesību subjekta no kura budžeta finansē attiecīgo iestādi; 4) iestādes, ja tai ir savs patstāvīgs budžets, un šī iestāde ir nodarījusi zaudējumus vai personisko kaitējumu jomā, kurā tā darbojas sava budžeta ietvaros. Ja iestādi finansē no vairākiem (tai skaitā dažādiem) budžetiem, atlīdzinājumu prasa no publisko tiesību subjekta, no kura budžeta iestāde saņem lielāko finansējumu. Ja divu vai vairāku publisko tiesību subjektu finansējums ir vienāds, atlīdzinājumu prasa no viena publisko tiesību subjekta pēc iesniedzēja vai pieteicēja izvēles. Ja iestāde ir privāto tiesību subjekts, atlīdzinājumu prasa no tā publisko tiesību subjekta, pie kura pieder institūcija, kas privāto tiesību subjektu apveltījusi ar publisko varu. Ja, prasot atlīdzinājumu, nav pareizi norādīts attiecīgais publisko tiesību subjekts, iestāde iesniegumu par atlīdzinājumu pieņem. Iestāde pati konstatē attiecīgo publisko tiesību subjektu. Ja starp publisko tiesību subjektiem rodas strīds par to, no kura publisko tiesību subjekta prasāms atlīdzinājums, iesnieguma par atlīdzinājumu iesniedzējs var griezties tiesā, ja mēneša laikā attiecīgie publisko tiesību subjekti nav vienojušies. Tiesa pati konstatē publisko tiesību subjektu, no kura prasāms atlīdzinājums. Par lēmumu, kas pieņemts, paziņo iesniedzējam (pieteicējam). Iesniedzējam ir pienākums savu zināšanu un praktisko iespēju robežās darīt iestādei zināmus apstākļus, kas nepieciešami, lai konstatētu attiecīgā publisko tiesību subjekta atbildības pamatu un nodarīto zaudējumu vai kaitējuma apmēru. Ja iesniedzējs šo pienākumu nepamatoti nepilda, vēlāk, apstrīdot iestādes lēmumu augstākā iestādē vai pārsūdzot to tiesā, viņš uz attiecīgajiem apstākļiem nevar atsaukties.
Jūs nevarat pievienot komentārus! Vispirms reģistrējieties un/vai ieejiet sistēmā!
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.