Jurismi
- Kam ir vissiltākās rokas? - Advokātiem. Viņi nekad neizvelk tās no svešām kabatām.
Reģistrētiem lietotājiem
E-pasta adrese:
Parole:
Neesi reģistrēts?
Sadaļas
Mūs atbalsta
Līgumu paraugi
Juridiskā palīdzība un tieslietu sistēma(0)
Raksts lasīts 14506 reizes. Sadaļa Konstitucionālās tiesības
J. Jansona ziņojums LJB kolēģijā 31.03.2007.

Ņemot vērā ekonomiskās un tiesiskās situācijas attīstību Latvijā, kurā, neskatoties uz zināmu ekonomisku progresu un attīstības tempa pieaugumu, nemazinās, bet drīzāk pieaug to personu loks, kuras sociāltiesiski ir vismazāk aizsargātas. Kā arī Latvijai saistošo starptautiskos tiesību aktos noteiktos uzdevumus un cilvēktiesību principu ievērošanu, no tiesību politikas dienaskārtības nenoiet valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības jautājums.

Ā 

Jautājumi, kas skar valsts nodrošināto juridisko palīdzību ir aktuāli vairāku iemeslu dēļ:

1.Ā Ā Ā Ā Ā  Cilvēku savstarpējo attiecību mijiedarbība arvien vairāk tiek īstenota ar tiesiski noteiktiem kritērijiem un saistībām. Līdz ar to pieaug pieprasījums pēc juridiskās palīdzības un it īpaši pēc valsts garantētas juridiskās palīdzības.

2.Ā Ā Ā Ā Ā  Valsts kavēšanās vai nespēja optimāli nodrošināt cilvēktiesības, rada ne tikai risku valsts reputācijai, bet, kas vēl būtiskāk, valsts šādā gadījumā nav izpildījusi saistības pret tās iedzīvotājiem un līdz ar to pakļauj jēdzienu tiesiska valsts ilgām un smagām diskusijām, varbūt pat apšaubot to.

3.Ā Ā Ā Ā Ā  Neskatoties uz identificētajām problēmām, kas kavē pilnībā nodrošināt juridiskās palīdzības mehānismu, joprojām nav sasniegts situācijas risinājums, kas prasa nekavējošu konsolidētu pieeju šī jautājuma risināšanai iesaistoties pēc būtības visiem tiešā un netiešā veidā saistītajiem institūtiem.

Ā 

Gandrīz ikkatrs no iedzīvotājiem regulāri ir iesaistīts kādā strīdā, kura risināšanai ir nepieciešamas vismaz minimālas juridiskās zināšanas vai izpratne, taču tiklīdz ir saskare ar tiesvedību, tā bez jurista palīdzības neiztikt. Tādējādi lielai sabiedrības daļai ir nepieciešama adekvāta juridiskā palīdzība. It īpaši tas attiecas uz sociāli neaizsargātajiem, kas ne tikai sava materiāla stāvokļa, bet arī savas nezināšanas dēļ nevar aizstāvēt savas intereses. Šo jautājumu nerisināšana veicina sociālo atstumtību un sociālās nevienlīdzības izjūtas cilvēkos, kas nespēj apmaksāt juridiskos pakalpojumus[1], uzsver socioloģe R.Rungule.

Ā 

Svarīgi ir uzsvērt, ka valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība ir ļoti būtiska indivīda tiesību aizsardzības realizācija, tādēļ uz to nedrīkst raudzīties atrauti, it kā nesaistīti ar Latvijas tieslietu sistēmu. Bez tam valsts kavēšanās vai nespēja kvalitatīvi nodrošināt cilvēktiesību principu īstenošanu pilnā mērā, piemēram, aizstāvību kriminālprocesā, met negatīvu ēnu par Latviju kā tiesisku valsti, radot augsni šaubām par to.

Jāmin profesora K. Ekonomides paustais, ka pēc vairāku desmitgažu ilgiem intensīviem sociotiesiskiem un salīdzinošiem pētījumiem ir kļuvušas skaidrākas tiesu varas pieejamības problēmas rakstura plašās aprises, pat ja ir jāatzīst, ka efektīvi praktiski problēmas risinājumi joprojām nekur vēl nav rasti.[2] Šo tēzi pamato arī situācija Latvijā līdz 2005.gada 17.martam, kad Saeimā tika pieņemts Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības jautājums bija noregulēts fragmentāri. Bija atsevišķas tiesību normas Civilprocesa likumā, Administratīvā procesa likumā un citos tiesību aktos, kas noteica, ka personu var atbrīvot no tiesas izdevumu segšanas vai ka persona ir tiesīga uz valsts apmaksātu pārstāvi vai aizstāvi tiesā. Šāda situācija bija neapmierinoša, jo, lai radītu vienotu sistēmu Satversmes 92.pantā noteiktajam principam, kā arī, lai ieviestu Eiropas Padomes 2003. gada 27. janvāra direktīvu 2002/8/EK, kuras mērķis ir pilnveidot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos, bija jārada vienota valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēma. 2005.gada 17.martā Saeimā tika pieņemts Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums.[3]

Lai īstenotu minētajos tiesību aktos noteikto, 2006.gada 1.janvārī tika izveidota Juridiskās palīdzības administrācija, kuras galvenais uzdevums ir apsaimniekot līdzekļus, kas paredzēti valsts nodrošinātai juridiskajai palīdzībai un valsts kompensācijām cietušajiem. Bez tam, Administrācija nodrošina valsts apmaksātu juridisko palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām personām strīdu risināšanai ārpus tiesas un tiesā, kā arī juridiskās konsultācijas sniegšanu aizskarto vai apstrīdēto personas tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai, kā arī slēdz līgumus ar juridiskās palīdzības sniedzējiem – advokātiem un juristiem, kas nav advokāti.

Ā 

Ir pagājis gads, kopš ir izveidota Juridiskās palīdzības administrācija, ir bijušas daudzas un dažādas diskusijas par identificētajām problēmām, kas kavē valsti nodrošināt to, ko tā ir uzņēmusies ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskās sabiedrības priekšā. Būtiski ir uzsvērt, ka vēl joprojām notiek diskusijas, kas, manuprāt, drīzāk ir polemika un tādēļ prasa tūlītēju problēmas risināšanu, kurā ir iesaistīti visi šajā jautājumā saistītie institūti.

Ā 

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība un valsts kompensācijas cietušajiem ir būtiski sociāltiesiskie institūti gan kā sabiedrības un indivīda drošības garants no sociālā un tiesiskā aspekta, gan arī no cilvēktiesību realizācijas viedokļa. Taču valsts garantētās juridiskās palīdzības nodrošinājums nevar tikt vērtēts viennozīmīgi nacionālu un pārnacionālu aspektu dēļ, jo dažādā valstu ekonomiskā, tiesiskā un sociālā situācija ir par pamatu, lai šie mehānismi nedarbotos sinhroni. Taču viennozīmīgi jāsecina, ka globalizācijas apstākļos radītie vienotie tiesiskie kritēriji ir pozitīvi vērtējami, kā labs pamats sociāltiesiskās un valsts garantētās sociālās drošības sistēmas pilnveidei nacionālajā līmenī.

Ā 

Ā 

Ā [1]Ā  Rungule R. ANO Attīstības programmas un Tieslietu ministrijas pētījums “Atbalsts tiesu sistēmai Latvijā”, ANO Latvijā, 2003http://www.tm.gov.lv/lv/documents/projekti/1088_sociologs2.doc – 10.12.2005.

[2] Ekonomides K. Salīdzinošā juridiskā palīdzība: pārskats par Eiropas modeļiem, ANO Attīstības programmas un Tieslietu ministrijas pētījums “Atbalsts tiesu sistēmai Latvijā”, ANO Latvijā, 2003, http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/imateriali/projekti/jurid_palidziba.html /-10.12.2005.Ā Ā Ā 

[3]“Latvijas Vēstnesis” 52 (3210) 01.04.2005

Jūs nevarat pievienot komentārus! Vispirms reģistrējieties un/vai ieejiet sistēmā!
Ieteikumi | Biežāk uzdotie jautājumi |
Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst Latvijas Juristu biedrības viedoklim. Lapas īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju saturu. Par publikāciju saturu atbildīgs personīgi pats autors. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma tiks izņemtas.